Σύνδεσμοι εξαγωγέων

Ο όμιλος SYNERGY CREATION συνεργάζεται με συνδέσμους εξαγωγέων που έχουν ως γενικό σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας των εθνικών οικονομιών μέσα από τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ειδικότεροι σκοποί τους είναι:

  • Η κατοχύρωση, προστασία, και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των κλαδικών προβλημάτων, γενικών και τοπικών, η εφαρμογή δεοντολογικών κανόνων άσκησης του εξαγωγικού επαγγέλματος και η εξασφάλιση της συναδελφικής αλληλεγγύης.
  • Η οργάνωση κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση των εξαγωγών καθώς και οι έρευνες και μελέτες σε θέματα εισαγωγών και εξαγωγών και οι διαδικασίες εθνικών ή κοινοτικών (για χώρες της Ε.Ε.) επιδοτήσεων και επιστροφών στις εισαγωγές και εξαγωγές.
  • Η προώθηση και υποστήριξη των εγχώριων προϊόντων στο εξωτερικό
  • Η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στα γενικότερα θέματα της Εθνικής Οικονομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που καλύπτει ο σύνδεσμος και την προώθηση των εξαγωγών της χώρας γενικότερα.
  • Η μελέτη και έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα των εξαγωγών, η συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση των μελών του, η συμμετοχή σε επιτροπές προσδιορισμού της οικονομικής πολιτικής και η παρέμβαση κατά τον καθορισμό της κυβερνητικής και κοινοτικής πολιτικής σε όσα θέματα άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου.
  • Η συνεργασία με κοινοτικούς φορείς και με αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις και επιμελητήρια της χώρας και του εξωτερικού
  • Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση και γενικά αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (για συνδέσμους των χωρών της Ε.Ε). στους τομείς των εξαγωγών και εισαγωγών.
  • Η συμμετοχή του σε διεθνείς ενώσεις παρομοίων Συνδέσμων και γενικά διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα, για την προώθηση των συμφερόντων των εξαγωγέων.
  • Η έκδοση ειδικών μελετών για αγορές-στόχους αλλά και σύντομων σημειωμάτων για την εξέλιξη του εμπορίου της χώρας του συνδέσμου με άλλες χώρες (ανά χώρα ή προϊόν)