Τράπεζες – Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα

Απαραίτητος παράγοντας για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε  εμπορικής συναλλαγής είναι οι τράπεζες.

Διαχείριση Κεφαλαίου

H εταιρία Belhorizon ltd μέλος του ομίλου Synergy group συνεργάζεται με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία δανειοδοτούν επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο παρέχοντας ένα σταθερό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, διευκολύνουν τις διεθνείς συναλλαγές με την έκδοση εγγυητικών επιστολών, επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και πληρωμής.

Μακροοικονομία

Μέσω των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων γίνεται συγγραφή εκθέσεων για την κατάσταση της διεθνούς οικονομίας αλλά και κάθε εθνικής οικονομίας ξεχωριστά ώστε οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες να πραγματοποιούνται με την καλύτερη δυνατή γνώση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Πρόβλεψη Τάσεων

Γίνονται κινήσεις βάση των προβλέψεων για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και των τοπικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια με σκοπό την εκτίμηση του ρίσκου για όσο το δυνατόν ασφαλέστερες μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.