Εμπορικά και Βιομηχανικά επιμελητήρια

Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια των χωρών είναι πάντα ένας πολύτιμος σύμβουλος για τις εταιρείες διεθνούς εμπορίου.

Στόχοι και ανάπτυξη

Έχουν μεταξύ άλλων ως στόχους την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και των εξαγωγών αλλά και την παροχή πληροφοριών για τις αλλοδαπές αγορές και τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις,
Υποβάλλουν προς την Πολιτεία τεκμηριωμένες εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία,
Μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης και του τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών τους,

Αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα

χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων και καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα,
ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα,

Μελέτες Πρωτοβουλίας

Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και υποβάλλουν σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, εκπονούν μελέτες για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες αυτά πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εκδίδουν δε κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλαδικές μελέτες, ανάλογα με τον ειδικότερο προσανατολισμό του κάθε Επιμελητηρίου και σε συντονιστική συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και το οικείο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους, επιχορηγούν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας και απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.