Σύνδεσμοι εξαγωγέων

Οι σύνδεσμοι εξαγωγέων είναι αρμόδιοι φορείς για την προώθηση των εξαγωγών.

Προώθηση Εξαγωγών

Η κατοχύρωση, προστασία, και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των κλαδικών προβλημάτων, γενικών και τοπικών, η εφαρμογή δεοντολογικών κανόνων άσκησης του εξαγωγικού επαγγέλματος και η εξασφάλιση της συναδελφικής αλληλεγγύης.Η οργάνωση κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση των εξαγωγών. Η προώθηση και υποστήριξη των εγχώριων προϊόντων στο εξωτερικό.

Υποστήριξη Εγχωρίων Προϊόντων

Η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στα γενικότερα θέματα της Εθνικής Οικονομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που καλύπτει ο σύνδεσμος και την προώθηση των εξαγωγών της χώρας γενικότερα. Η μελέτη και έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα των εξαγωγών, η συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση των μελών του, η συμμετοχή σε επιτροπές προσδιορισμού της οικονομικής πολιτικής και η παρέμβαση κατά τον καθορισμό της κυβερνητικής και κοινοτικής πολιτικής σε όσα θέματα άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου. Η συνεργασία με κοινοτικούς φορείς και με αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις και επιμελητήρια της χώρας και του εξωτερικού

Διαχείριση Εξαγωγών

Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση και γενικά αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (για συνδέσμους των χωρών της Ε.Ε). στους τομείς των εξαγωγών και εισαγωγών. Η συμμετοχή του σε διεθνείς ενώσεις παρομοίων Συνδέσμων και γενικά διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα, για την προώθηση των συμφερόντων των εξαγωγέων. Η έκδοση ειδικών μελετών για αγορές-στόχους αλλά και σύντομων σημειωμάτων για την εξέλιξη του εμπορίου της χώρας του συνδέσμου με άλλες χώρες (ανά χώρα ή προϊόν)